search

Privacybeleid

1. Onze belofte

Dit privacybeleid zet uiteen hoe Davey Water Products Pty Lytd (Davey) uw persoonsgegevens behandeld. Persoonsgegevens zijn gegevens over u waaruit uw identiteit blijkt of redelijkerwijs kan worden afgeleid.

Dit Privacybeleid geeft gedetailleerde informatie over wanneer en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe we die gebruiken, de voorwaarden waaronder we die bekend mogen maken aan anderen en hoe we die gegevens veilig bewaren.

Onze website kan links bevatten naar derde websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derde websites.  We raden u aan het privacybeleid van alle sites die u bezoekt te lezen.

 

2. Verzamelen van persoonsgegevens

2.1 Informatie die we van u verzamelen

De hoeveelheid persoonsgegevens die we over u verzamelen hangt af van de interactie tussen u en ons. We verzamelen persoonsgegevens van u als u:

 • Op onze websites browset, een verzoek indient, contact met ons opneemt, zich aanmeldt of bij elke andere interactie op de website
 • Een aanvraag indient om gebruiker van de Davey site te worden
 • Telefonisch of schriftelijk contact met ons opneemt
 • Een product bestelt (inclusief via Davey’s website)
 • Een App in verband met een Davey product of dienst registreert
 • Een App download die een Bluetooth scan functie bevat (bijv. Davey Lifeguard)
 • Een klacht over een product of een garantieverzoek indient
 • Een aanvraag invult of een overeenkomst afsluit
 • Onze Klantendienst belt
 • Een conferentie of seminar bijwoont
 • Meedoet aan een promotie of wedstrijd

We verzamelen onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Contactinformatie zoals uw naam, functietitel en thuis- en werkadres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer en fax nummer;
 • Betalingsgegeven zoals vereist voor het verwerken van betalingen en fraudepreventie;
 • Informatie in verband met het gebruik van "slimme" Davey-producten, zoals de waterkwaliteit, het niveau van de regenwatertank, uw waterverbruik, het aantal mensen dat in uw huis woont, en uw primaire gebruik van Firefighter apparatuur
 • Locatiegegevens van apparaten met Davey mobiele Android en iOS Apps die gebruik maken van Blutetooth (bijv. Davey Lifeguard), zelfs wanneer de App gesloten of niet in gebruik is
 • Uw wachtwoord voor de Davey website;
 • Gegevens over uw bezoek aan onze vestigingen;
 • Andere persoonlijke gegevens op basis van uw tostemming in verband met registratie voor evenementen of seminars zoals dieetinformatie of handicap.

Als we informatie van u vragen, geven we over het algemeen aan voor welk(e) doel(en) we die gebruiken en aan wie we die bekend maken.

 

2.2 Kredietrapportage informatie

Davey verzamelt ook financiële en handelsinformatie om zakelijke en klantenrelaties aan te gaan en te beheren. Deze informatie wordt veilig bewaard voor interne boekhoudkundige en administratieve doelen in verband met de verstrekking van producten en diensten (inclusief de uitbreiding van commercieel krediet) aan klanten en om onze zakelijke relaties en ons serviceniveau te verbeteren.

Commerciële kredietinformatie wordt alleen met toestemming verzameld. Om een aanvraag in te dienen voor het openen van een rekening of het verhogen van commercieel krediet, kunnen we u om informatie vragen over uw: ABN (Australian business number), bedrijfsnaam, geboortedatum, rijbewijsnummer, bedrijfstype en structuur, handelsgeschiedenis en commerciële handelsreferenties. We kunnen ook vragen om de naam en contactgegevens van collega-directeuren (als u een bedijfsklant bent). U moet toestemming vragen van de betreffende persoon en nagaan of u deze informatie bekend mag maken voor het beschreven doel.

Davey kan commerciële kredietinformatie over u ontvangen van een kredietrapportage instantie (zoals Veda of Dun & Bradstreet) of handelsreferenties die u hebt opgegeven. Davey kan ook en uitsluitend voor dit doel, beperkte commerciële informatie over u bekend maken aan derden als u Davey hebt vermeld als handelsreferentie. Commerciële kredietinformatie wordt gebruikt om uw kredietwaardigheid te beoordelen en voor alle andere doelen waarmee u hebt ingestemd en zoals uiteen gezet in ons Kredietrekening aanvraagformulier.

Voor zover u een niet-bedrijfsinstantie bent, gaat het hier om persoonsgegevens die onder dit beleid vallen. Gegevens over bedrijfsdetailhandelsklanten die betrekking hebben op een identificeerbare persoon, vormen ook persoonsgegevens die onder dit beleid vallen. Davey houdt zich niet bezig met het verzamelen of bewaren van klantenkredietinformatie die valt onder de Kredietrapportage Privacycode.

Verzoeken om toegang tot of correctie van commerciële kredietinformatie of informatie inzake krediettoekenningsvoorwaarden of klachten over niet-nakoming door Davey van kredietrapportage privacywetgeving (als Davey hierdoor gebonden is) kunnen worden ingediend zoals vermeld in de hoofdstukken 5 en 9 hieronder.

 

2.3 Websites en sociale media

We gebruiken cookies om de functies van onze website te verbeteren en niet om persoonsgegevens op te slaan. Een cookie is een kleine informatiebestand dat overgedragen wordt op de harde schijf van uw computer en dat uw webbrowser kan identificeren, maar niet u als persoon. We maken beperkt gebruik van “cookies” technologie op onze websites, inclusief het volgen van gebruikerservaringen, het opstellen van anonieme statistische gegevens over hoe onze website presteert en om de inhoud van de website op u af te stemmen. Als u dat wilt, kunt u uw webbrowser zo instellen dat cookies geweigerd worden. Als u dat doet, kunt u onze website wel bezoeken, maar zijn misschien niet alle services beschikbaar.

Om uw gebruikerservaring te personaliseren op onze website kunnen we u de mogelijkheid bieden verbinding te maken met, te kijken op en/of interactief te zijn met derde sociale netwerkservices zoals Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en Pinterest. Als u deelneemt aan een van onze promotiecampagnes via deze derde sociale netwerkservices, geeft u Davey toestemming voor toegang tot en het gebruiken van bepaalde informatie van uw sociale netwerkprofiel. U kunt deze toestemming aan Davey voor het verzamelen van en toegang tot uw informatie intrekken als u de applicatie niet gebruikt en u kunt deze service op elk moment annuleren door de applicatie van uw sociale netwerk account te verwijderen.

 

2.4 Informatie die wij van andere partijen verzamelen

We kunnen ook informatie over u verzamelen van andere partijen, zoals:

 • Kredietrapportage instanties - met als doel het vaststellen of assisteren van anderen bij het vaststellen van uw kredietwaardigheid als u hiervoor toestemming hebt gegeven (zie 2.2);
 • Onze dealers, inclusief onze Erkende Garantie Service Dealers - ten behoeve van het correct verwerken van garantieclaims.

 

2.5 Gevoelige informatie

We verzamelen geen gevoelige informatie zoals ras, godsdienst, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij hiertoe wettelijk bevoegd of verplicht zijn. In principe verzamelen we dit soort informatie niet.

 

2.6 Wat gebeurt er als u ervoor kiest om de informatie niet te verstrekken?

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Als u dit niet doet, kan het zijn dat we u niet alle ondersteuning en service kunnen bieden. Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of andere persoonsgegevens te verstrekken.

 

3. Gebruik van persoonsgegevens

We verzamelen persoonsgegevens van u om een aantal redenen, waaronder:

 • het verkopen en leveren van onze producten en diensten aan u (inclusief kredietapplicaties);
 • het beheren van garantieclaims en verstrekken van service na verkoop en reparaties;
 • het analyseren en verbeteren van onze goederen, diensten en communicatie aan u;
 • het versturen van informatie over onze producten en diensten;
 • reageren op uw vragen en verzoeken om hulp en informatie;
 • ons helpen meer inzicht te krijgen in de toekomstige vraag naar onze producten en diensten;
 • het analyseren van het websitegebruik en het verbeteren van de inhoud van onze website;
 • het bijhouden van informatie over onze zakelijke relatie, inclusief het beheren en administreren van onze zakelijke relatie via het verwerken van betalingen, boekhouding, audits, facturatie en verzameling en hulpdiensten;
 • het beschermen van de beveiliging en beheren van toegang tot onze online en fysieke vestigingen;
 • het naleven van wettelijke en regelgevende verplichtingen.

 

4. Bekendmaking van persoonsgegevens

Davey beseft dat u op ons vertrouwt als u ons uw persoonsgegevens verstrekt en daarom verstrekken wij uw persoonsgegevens nooit aan derden tenzij:

 • u ons toestemming geeft om dit te doen;
 • dit nodig is voor het (de) primaire doel(en) waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verzameld;
 • dit nodig is voor een gerelateerd doel als u dit redelijkerwijs van onze kunt verwachten; of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

De derden waarmee we uw persoonsgegevens delen zijn in principe bedrijven binnen onze eigen bedrijvengroep, Davey dealers of andere distributeurs van Davey producten, uw erkende vertegenwoordigers en dienstverleners waarmee we samenwerken bij de uitvoering van onze handelsactiviteiten, functies en andere activiteiten. Deze organisaties zijn betrokken bij of voeren activiteiten zoals:

 • mailing-, verzendings- of koeriersactiviteiten;
 • afhaalpunten of Click & Collect aankopen;
 • informatietechnologiediensten;
 • juridische, audit-, boekhoudkundige of andere professionele diensten;
 • kredietrapportagediensten;
 • promoties en wedstrijden;
 • reparatie-, installatie- of onderhoudsdiensten;
 • verzekeringsdiensten;
 • marktonderzoek en sociale media ondersteuning;
 • facturatie en schuldvorderingsfuncties;
 • analyse websitegebruik.

We zullen redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens aan dergelijke derden vertrouwelijk bekend worden gemaakt conform dit privacybeleid.

Derden zoals Google, Inc. verzamelen locatie gegevens van apparaten met Davey mobiele Android en iOS Apps die gebruik maken van Blutetooth (b.v. Davey Lifeguard), zelfs wanneer de App is gesloten of niet in gebruik is. Davey verzamelt deze informatie niet zelf en slaat deze ook niet op.

Als we persoonsgegevens overdragen naar landen buiten Australië doen we dit alleen conform toepasselijke Australische gegevensbeschermingswetgeving en als we redelijkerwijs van mening zijn dat de informatie valt onder de beginselen voor passende gegevensverwerking die wezenlijk equivalent zijn aan toepasselijke privacywetgeving. Sommige van de databanken van Davey worden opgeslagen op servers die zich buiten Australië bevinden - in landen als de Verenigde Staten en Japan.

 

5. U hebt toegang tot informatie en kunt deze corrigeren

We zullen redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken of bekend maken relevant, correct, volledig en bijgewerkt is. We stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Als u toegang wilt tot de gegevens die we over u bewaren of deze wilt corrigeren, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer die u kan vragen een schriftelijk verzoek in te dienen. We streven ernaar binnen een redelijke termijn op uw verzoek te reageren (meestal 30 dagen). Er kunnen verwerkingskosten in rekening worden gebracht voor het verstrekken van de informatie waar u om verzoekt.

 

6. Recht om toegang of correctie te wijzigen

We behouden ons het recht voor uw verzoek om toegang of correctie te weigeren als we bijvoorbeeld van mening zijn dat uw verzoek onbezonnen of beledigend is.

Als we uw verzoek weigeren, stellen we u schriftelijk op de hoogte van de reden hiervoor. Als we uw verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens weigeren, bieden we u de mogelijkheid een verklaring over uw claimverklaring te posten in geval we persoonsgegevens van uw bewaren.

 

7. Beveiliging

De beveiliging van uw persoonsgegevens is heel belangrijk voor ons en daarom treffen we redelijke maatregelen om:

 • uw persoonsgegevens veilig te bewaren door een combinatie van beveiligde computeropslag, hard copy bestanden en andere bestanden voorzien van toegangscontrole; en
 • door ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen misbruik, verstoring, verlies of onbevoegde toegang, wijziging of bekendmaking.

We streven ernaar uw persoonsgegevens te vernietigen of de-indentificeren als we deze niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij wettelijk anders is vereist.

 

8. Herziening van onze Privacyverklaring

Afhankelijk van de groei van en veranderingen in ons bedrijf kunnen we ons Privacybeleid wijzigen. We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment te wijzigen door een herziene versie te posten op onze websitewww.davey.com.au. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepost.

 

9. Klachten en meer informatie

Als u klachten hebt of meer informatie wilt over ons privacybeleid en praktijken, kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer.

The Privacy Officer
Street & Postal Address: 6 Lakeview Drive, Scoresby 3179, Australia
Telefoon: +61 3 9730 9215
Email: privacy@davey.com.au

Als we continue zorgpunten of problemen constateren, zullen we hier serieus aandacht aan besteden en deze samen met u op proberen te lossen. Als u echter niet tevreden bent over onze reactie, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsautoriteiten bij u in de buurt.

Davey is volledige dochteronderneming van GUD Holdings Limited.